Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer (hierna: DarlingHQ): de natuurlijke of rechtspersoon die digitale producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
2. Consument/opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst: alle tussen DarlingHQ en opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van producten en diensten.
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DarlingHQ (www.darlinghq.com)

Gevestigd te Westzeedijk 617 3024PJ Rotterdam, Nederland
hello@darlinghq.com

KVK-nummer 80324665
BTW-identificatienummer NL003423690B77


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van DarlingHQ, www.darlinghq.com.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DarlingHQ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen DarlingHQ en consument.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij DarlingHQ zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kostelijks worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. De consument verklaart expliciet dat deze algemene voorwaarden hem of haar voorafgaand de opdracht ter beschikking zijn gesteld. De consument verklaart bovendien expliciet akkoord met alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietig worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. DarlingHQ heeft steeds het recht om het aanbod en de prijzen te wijzigen of stop te zetten zonder aankondiging.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als DarlingHQ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DarlingHQ niet.
4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. DarlingHQ kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met deze op een ander computerscherm
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
    + de prijs inclusief belastingen;
    + de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    + het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    + de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    + de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
    + of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    + de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
    + de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde lid in 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DarlingHQ de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DarlingHQ passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. DarlingHQ kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DarlingHQ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. DarlingHQ zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Gezien de digitale aard van de producten van DarlingHQ, kan een product in geen geval geretourneerd worden. Wanneer de consument tijden het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze algemene voorwaarden, ziet de consument af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. 
2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door DarlingHQ bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Annulering, beëindiging en opzegging van de overeenkomst bij levering van diensten

1. DarlingHQ is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien DarlingHQ goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. DarlingHQ is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DarlingHQ kan worden gevergd.
3. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is DarlingHQ gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DarlingHQ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DarlingHQ op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door DarlingHQ.
6. Bij annulering, niet zijnde annulering op grond van de bedenktermijn door de consument (herroepingsrecht) na ondertekening van de offerte dan wel het aangaan van de overeenkomst is DarlingHQ gerechtigd alle door haar gemaakte kosten alsmede 20% annuleringskosten wegens gederfde omzet c.q. winst aan opdrachtgever in rekening te brengen.
7. De tussen opdrachtgever en DarlingHQ gesloten overeenkomst eindigt overlijden van de eigenaar van DarlingHQ dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.
8. Indien het door DarlingHQ uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van DarlingHQ op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald, het overeen gekomen totaalbedrag verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.


Artikel 8 - Prijzen & betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en zij zijn exclusief btw. 
2. De prijzen van het aanbod zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen zonder aankondiging doorgevoerd worden.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DarlingHQ te melden.
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft DarlingHQ, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6. DarlingHQ heeft het recht om geplaatste orders te weigeren die, op basis van onze overtuiging, lijken geplaatst te zijn door consumenten die de producten proberen te herverdelen of herverkopen.
7. Bij een betaling wordt de consument doorgestuurd naar een extern betalingsplatform, waar DarlingHQ geen controle over heeft en niet aansprakelijk voor is bij eventuele problemen of geschillen.
8. DarlingHQ biedt een optie tot betaling in maandelijkse termijnen (totaalbedrag van het product gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). Deze betaling gebeurt via een automatische incasso. Is er sprake van een betalingsachterstand (30 dagen na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn), dan heeft DarlingHQ recht op een standaardvergoeding van 2% wettelijke rente van de productprijs en een vergoeding voor gemaakte juridische kosten of incassokosten.


Artikel 9 - Conformiteit

DarlingHQ staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. DarlingHQ is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
2. DarlingHQ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verstrekte informatie en/of aangeleverd materiaal aan de consument.
3. DarlingHQ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen en/of stagnatieschade, welke de consument mocht lijden door gebreken in het aangekochte product.
4. DarlingHQ dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
5. Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. De consument is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres aan DarlingHQ. Daarnaast is de consument verantwoordelijk voor het juist instellen van zijn/haar computer en eventueel aanwezige programma’s, zodat de verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.


Artikel 11 - Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aanbod en de website van DarlingHQ berusten exclusief bij DarlingHQ. 
2. Op de digitale producten van DarlingHQ berust auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren, te verspreiden of commercieel te exploiteren.
3. Het is de consument niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van DarlingHQ.
4. Wanneer er in de producten afbeeldingen van derden worden gebruikt voor demo-toepassingen, dienen deze ten alle tijden door de consument na aankoop vervangen te worden om zo het auteursrecht te garanderen.
5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.


Artikel 12 - Klachten en geschillen

1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot DarlingHQ
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DarlingHQ, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DarlingHQ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen partijen het uiterste trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
5. Op overeenkomsten tussen DarlingHQ en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
6. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 13 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

DarlingHQ kan deze algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten overeenkomst.


Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen gesteld worden door contact op te nemen via het
e-mailadres hello@darlinghq.com

Artikel 1 - Algemeen

1. De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen DarlingHQ, Kamer van Koophandel nummer 80324665, hierna te noemen Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de in de overeenkomsten en offertes genoemde artikelen, aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

Artikel 2 - Offerte en overeenkomst

1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging. 2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 - Verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de met Opdrachtgever overeengekomen opdrachtperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist.
3. Een overeenkomst kan door de partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 4. Verlenging van de opdrachtperiode dient schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4 - Betaling

1. Opdrachtnemer factureert maandelijks aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen het in de overeenkomst van opdracht vermelde betalingstermijn, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien Opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente van 4% per maand aan Opdrachtnemer verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6 - Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7 - Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Artikel 8 - Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 9 - Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos verbeteren, of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde kosten.
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

home

Werk met mij

gratis goodies

Shop

Over DarlingHQ (Coming soon)

Volg ons op Instagram

Support (Coming soon)

Veelgestelde vragen

DarlingHQ

Contact